Vedtægter for Turistforeningen for Randers og Omegn

§ 1
Formål:

Turistforeningens formål er:

  • at vejlede, støtte og markedsføre foreningens medlemmer.
  • at øve indflydelse på og ytre sig på vegne af medlemmerne på lovgivning og turisme-politiske forhold.
  • at søge indflydelse gennem aktive medlemskaber af relevante udvalg og foreninger.
  • at indbyde medlemmerne til deltagelse i relevante møder og foredrag til reduceret pris

 

§ 2
Medlemmer:

Som medlemmer kan optages privatpersoner og erhvervsvirksomheder

 

§ 3
Kontingent:

Det årlige kontingent for privatpersoner fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet for erhvervsvirksomheder fastsættes af bestyrelsen.
Kontingentet forfalder til betaling den 1.marts.
Medlemmer i restance har ikke stemmeret på generalforsamlingen.
Medlemmet betragtes som udmeldt, hvis kontingentet ikke betales efter påkrav og angivet betalingsfrist.

 

§ 4
Regnskabsår:
Regnskabsåret går fra 1./1. til 31./12.

 

§ 5
Revision:

Regnskabet revideres af den/de ifølge § 9, stk. 8 valgte revisor(er). Regnskabet opgøres i overensstemmelse med alm. anerkendte normer for regnskabsaflæggelse og revision.

 

§ 6
Bestyrelsen:

Foreningens virksomhed udøves gennem bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær på første møde efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan nedsætte rådgivende udvalg i forbindelse med særlige opgaver.
Nedsatte udvalg kan delvist bestå af ikke-medlemmer.
I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger har formandens stemme dobbelt vægt.

§ 7

Medlemmerne i bestyrelsen:

Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Om ønsket kan vælges en suppleant.
Medlemmerne vælges for en 2-årig periode
Genvalg er tilladt. Indtræder vakance i årets løb, supplerer bestyrelsen, hvis der er behov derfor, sig selv indtil næste generalforsamling.
Bestyrelsen kan optage medlemmer fra samarbejdende organisationer uden stemmeret, hvis dette er en del af en samarbejdsaftale.

§ 8
Generalforsamlingens indkaldelse:

Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 21 dages varsel. Indkaldelsen skal ske pr. mail med angivelse af dagsorden vedhæftet kopi af det reviderede regnskab. Indkaldelsen skal desuden ske ved opslag på foreningens hjemmeside.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal jfr. dog §12
Stemme afgives personligt eller som repræsentant for en medlemsvirksomhed.

 

 § 9

Ordinær generalforsamling: 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra formanden
3. Beretning fra kassereren
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse, jf. §7 og en suppleant
7. Valg af to generalforsamlingsvalgte revisorer blandt medlemmerne eller en registreret eller statsautoriseret revisor.
8. Fremtidigt arbejde
9. Eventuelt

 

§ 10
Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 4 uger efter begæring fremsat af enten et bestyrelsesflertal eller 25% af medlemmerne med angivelse af dagsorden.

 

§ 11

Vedtægtsændringer:

Ændringer i foreningens vedtægter kan kun foretages med ¾ majoritet af de på den aktuelle generalforsamling fremmødte medlemmer.
I bekendtgørelsen om generalforsamlingen skal udtrykkelig nævnes, dersom vedtægtsændringer skal foretages.
Forslag til forandring af vedtægterne må, dersom de stilles af medlemmerne, være skriftligt tilstillet formanden for bestyrelsen senest den 1. februar det år, hvor generalforsamlingen afholdes. Andre beslutningsforslag skal dog være formanden i hænde senest den 15. februar.

 

§ 12
Foreningens opløsning:

Opløsning af foreningen sker efter vedtagelse på generalforsamlingen jf. §12.
En dagsorden med emnet ”opløsning af foreningen” betragtes som og indkaldes som en ekstraordinær generalforsamling med varsler nævnt i §10.
I indkaldelsen skal udtrykkeligt angives, at forhandlingsemnet er opløsning af foreningen.
Ved opløsning af foreningen skal foreningens formue benyttes til formål, der støtter turismeindsatsen for foreningens medlemmer subsidiært turismen i Randers Kommune.

 

§ 13
Hæftelse:

For foreningens forpligtelse hæfter alene foreningen med foreningens formue og intet medlem hæfter således derfor.

 

 § 14
Tegningsregel:

Foreningen tegnes af bestyrelsens formand og kasserer. Formanden og kassereren underskriver i fællesskab kontrakter med banker og andre betalingsformidlere, herunder kontrakter vedr. elektroniske bankprodukter. Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege kassereren til alene at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter. Dette gælder også elektroniske bankprodukter leveret af andre betalingsformidlere end banker. Bestyrelsen tegnes i øvrigt over for tredjemand af bestyrelsens formand og kasserer. Foreningen har ingen kontantbeholdning.
Bestyrelsen kan ikke optage lån i foreningens navn.

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling 26. april 2022